DESIGN

Vai trò của người làm sáng tạo, ý tưởng trong ngành quảng cáo là phải trả lời được Bản yêu cầu sáng tạo (creative brief), và thiết kế nên tất cả hình ảnh cho các chiến dịch quảng cáo.