Creative

Vai trò của người làm sáng tạo, ý tưởng trong ngành quảng cáo là phải trả lời được Bản yêu cầu sáng tạo (creative brief) và thiết kế nên tất cả hình ảnh, sáng tạo câu chữ để quảng cáo và truyền thông.