Giảng viên
khóa học

A. Huy Nguyễn

Former Creative Lead
Masan Group

C. Vicky Lưu

Creative Director
Chuo Senko Vietnam

C. Khanh Nguyễn

Founder/ CEO
Ka Content Digital Marketing

C. Hương Nguyễn

Former Creative Director
T&A Ogilvy

C. Trúc Yên

Former Creative Director
LOWE Vietnam

A. Thành Nguyễn

Creative Director
Big Head

C. Trang Nguyễn

Senior Copywriter
TMRW Vietnam

C. Trang Trần

Managing Director
Dentsu Promotion Vietnam

Pop Trần

Former Associate Account Director
Click Media

C. Lan Lương

Former Client Service Head
ISOBAR Vietnam

C. Châu Nguyễn

COO
Dinosaur

C. Trúc Nguyễn

Marketing Director
Highland Coffee