Strategic Planning

Để làm nên một chiến dịch quảng cáo, điều đầu tiên là phải có chiến lược tiếp cận nhất quán một mục tiêu lớn (strategic approach), và chiến lược truyền thông (proposition) cùng các chiến thuật truyền thông (tactical execution). Đó sẽ là kim chỉ nam xuyên suốt chiến dịch và lộ trình truyền thông (communication roadmap) trong từng giai đoạn suốt chiều dài của chiến dịch.

Khóa học giúp bạn học cách phân tích, lập kế hoạch và chiến lược truyền thông và những kỹ năng cần thiết của một Strategic Planner trong Agency.