Account

Khóa học giúp bạn hiểu rõ tổng quan vai trò và nhiệm vụ quản lý dự án của Account trong agency. Bên cạnh đó, những kỹ năng về client service sẽ được truyền đạt từ những trình độ căn bản nhất đến trình độ cao nhất trong hành trình career path: từ Account Executive đến Account Director và có thể lên đến Managing Director.

Đăng ký ngay